GRdruk.nl - GR Drukkerij

Bij GRdruk.nl doen we iedere dag onze uiterste best om het vinden, ontwerpen, en bestellen van het ideale drukwerk voor u zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Dat geldt ook voor onze Algemene Voorwaarden en uw recht op herroeping in het specifiek.

Dit wil zeggen dat u het recht heeft om na het bekomen van een verkoopovereenkomst deze overeenkomst alsnog te herroepen, inclusief zonder opgave van reden. Dat recht is onderhevig aan verschillende voorwaarden die wij voor uw gemak hieronder op een rijtje hebben gezet. Op die manier kan u ze eens rustig doorlezen wanneer u dit nodig acht.

 

Disclaimer

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de verkoop van gepersonaliseerde producten, aangezien drukwerk een maatproduct betreft. Niet-gepersonaliseerde producten vallen wel onder uw herroepingsrecht.

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Modelformulier voor herroeping

Download hier het formulier dat u dient in the vullen en op te sturen in het geval van uw herroepingssrecht/retour.. Met vragen kan u hier contact met ons opnemen.

  • Versturen aan:

GRdruk.nl - GR Drukkerij

Spaanservaartstraat 55
2022 XB Haarlem
info@grdruk.nl
023-7992162
KvK: 34187991
BTW nr.: NL002078576B18