GRdruk.nl

Algemene Voorwaarden

Bij GRdruk.nl dragen we communicatie en duidelijkheid zeer hoog in het vaandel. Om deze reden hebben we onze best gedaan om onze Algemene Voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk bij elkaar te brengen voor u, op deze pagina. Zo kan u deze doornemen wanneer u dat zelf wil. Met vragen inzake de Algemene Voorwaarden van GRdruk.nl kan u altijd contact opnemen met ons.

GR DRUKKERIJ

Spaanservaartstraat 55
2022 XB Haarlem

KvK-nummer:


E-mail: info@grdruk.nl
Telefoon: 023-7992162

(In de onderstaande voorwaarden als: “GRdruk.nl”)

Disclaimer

Disclaimer: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de verkoop van gepersonaliseerde producten, aangezien drukwerk een maatproduct betreft. Niet-gepersonaliseerde producten vallen wel onder uw herroepingsrecht.

Overzicht artikels

 • ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
 • ARTIKEL 2 – Aanbod
 • ARTIKEL 3 – Weergave
 • ARTIKEL 4 – Rechten inzake intellectueel en industrieel eigendom
 • ARTIKEL 5 – Prijzen en prijswijzigingen
 • ARTIKEL 6 – Annuleringen
 • ARTIKEL 7 – Levering en uitvoering
 • ARTIKEL 8 – Overmacht
 • ARTIKEL 9 – Verzendingen en overgang van risico
 • ARTIKEL 10 – Garanties, klachten, en gebreken
 • ARTIKEL 11 – Herroepingsrecht
 • ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud
 • ARTIKEL 13 – Betaling
 • ARTIKEL 14 – Advisering
 • ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid
 • ARTIKEL 16 – Vertegenwoordiging
 • ARTIKEL 17 – Elektronische facturen en wijzingen van elektronische facturen
 • ARTIKEL 18 – Slotbepalingen
 • ARTIKEL 19 – Toepasbaar recht

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van GRdruk.nl zijn van toepassing op elk aanbod van nl, evenals op iedere overeenkomst die wordt afgesloten tussen GRdruk.nl en de consument.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 2 – Aanbod

 • Het volledige aanbod van GRdruk.nl is vrijblijvend. Door consumenten geaccepteerde aanbiedingen en opdrachten zijn onherroepelijk.
 • nl is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

ARTIKEL 3 – Weergave

 • De door GRdruk.nl gefaciliteerde weergaven van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. GRdruk.nl kan er echter niet garanderen dat afwijkingen kunnen voorkomen. De kopende partij dient de overeenstemming met door GRdruk.nl opgegeven of met GRdruk.nl overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van GRdruk.nl betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. GRdruk.nl is gerechtigd niet de bestelde maar gelijkwaardige producten te leveren, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
 • Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden GRdruk.nl niet.

ARTIKEL 4 – Rechten inzake intellectueel en industrieel eigendom

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten van GRdruk.nl en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat GRdruk.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan GRdruk.nl.
 • De consument mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van GRdruk.nl niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie.
 • De consument vrijwaart voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door de consument verstrekte opdracht.
 • Het is de consument niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van GRdruk.nl, tenzij de consument hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GRdruk.nl ontvangt. In dit laatste geval zal de consument zich houden aan de richtlijnen en instructies van GRdruk.nl met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van GRdruk.nl.

ARTIKEL 5 – Prijzen en prijswijzigingen

 • Prijzen die door GRdruk.nl zijn opgegeven of met GRdruk.nl overeengekomen prijzen zijn, zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.
 • nl heeft het recht om voor orders beneden een door GRdruk.nl vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten aan te rekenen welke overeenkomt met de daarvoor geldende regeling ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst met GRdruk.nl.
 • In het geval van wijzigingen aan kostprijsbepalende factoren na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst heeft GRdruk.nl het recht om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 6 – Annuleringen

 • Annuleringen van orders zijn uitsluitend in de statussen “order geplaatst”, “bestanden geüpload”, “bestanden ontvangen”, foutieve bestanden”, „bestandscontrole in orde”, „komt annulering“, „komen nieuwe bestanden“, herinnering foutieve bestanden“, „herinnering bestanden ontbreken“, „drukvrijgave ontvangen“, „drukvrijgave ontbreekt“, „herinnering drukvrijgave ontbreekt“, „vooruitbetaling ontvangen“ en „herinnering vooruitbetaling onbetaald“ mogelijk. Annuleringen op een later tijdstip zijn uitgesloten. Na het plaatsen van een bestelling zijn afzonderlijke artikelen niet te annuleren. U kunt alleen de totale bestelling (alle artikelen in de winkelwagen) annuleren. Als er één artikel een latere status heeft dan in de eerste zin aangegeven, dan is een annulering van een bestelling niet meer mogelijk, ook niet als andere artikelen zich in een vroegere status bevinden.

ARTIKEL 7 – Levering en uitvoering

 • nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, evenals bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan GRdruk.nl kenbaar heeft gemaakt.
 • De ondernemer zal in overeenkomst met deze Algemene Voorwaarden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal GRdruk.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij GRdruk.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8 – Overmacht

 • Indien GRdruk.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 • Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door GRdruk.nl onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van GRdruk.nl afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door GRdruk.nl zijn ingeschakeld.
 • Indien sprake is van een overmachtsituatie is GRdruk.nl bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de consument bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 • Indien GRdruk.nl bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 – Verzendingen en overgang van risico

 • Het risico ten aanzien van voor de consument vervaardigde of aan deze te leveren producten gaat over op de consument bij afgifte aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer GRdruk.nl nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending door toedoen van de consument wordt vertraagd, gaat het risico over op de consument op het moment dat GRdruk.nl de producten verzendklaar meldt. Bij een consumentenkoop waarbij de zaak bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. In geval de koper een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
 • Indien de consument de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang GRdruk.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de consument opgeslagen. GRdruk.nl heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de consument, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
 • nl is niet verplicht om een verzoek van de consument tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat GRdruk.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de consument.
 • nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 10 – Garanties, klachten, en gebreken

 • nl staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de consument krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door GRdruk.nl geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal GRdruk.nl, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van GRdruk.nl. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de consument consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (mede) bestaan uit:

- geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten.
- geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht.
- geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht.
- geringe snij- en vouwtoleranties (= afwijkingen van het eindformaat); met name bij pochetta's tot 4 mm vanaf het gesloten eindformaat, bij alle magazines, notitieboeken en waardebonnenboekjes tot 2 mm van het gesloten eindformaat, bij servetten tot 1,5 mm vanaf het gesloten eindformaat, reclametechniekproducten 1 - 2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het (gesloten) eindformaat.
- geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines.
- minimale verschuiving (tot 0,3 mm) van de gedeeltelijke UV-lak, de warmtepreging of de relieflak bij het drukmotief.

 • Voor de consument geldt dat elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • De consument dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 • Een eventuele reclamatie met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon jegens de consument dwingend bewijs tegen de consument opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
 • De consument dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op GRdruk.nl.
 • Indien de consument reclameert is hij verplicht om het mogelijk te maken de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De consument is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 • Retourzending van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.
 • Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.
 • Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.
 • De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de consument.
 • De consument dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van GRdruk.nl voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 • Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de consument geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
 • De consument dient eventuele onjuistheden in facturen van GRdruk.nl binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan GRdruk.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
 • Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de consument niet op.
 • Voor de verzending aan één leveradres geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.
 • Voor de verzending aan meerdere leveradressen geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen per leveradres te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.
 • Om productietechnische redenen kan er bij het plaatsen geen rekening worden gehouden met de looprichting van het papier. Hierdoor kan het materiaal bij het vouwen iets openbreken. Afwijkingen van de stevigheid van het product moeten worden geaccepteerd en kunnen niet gereclameerd worden
 • Voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal zijn wij slechts tot de hoogte van het orderbedrag verantwoordelijk.


Wenst u een klacht te melden?

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door contact met ons op te nemen via info@GRdruk.nl, via onze chat service, of per telefoon. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via Geschillen procedure. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR- platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op Online Dispute Resolution | European Commission. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Voor een simpel overzicht van alle manieren waarop uw eventuele klachten naar ons kan communiceren, kan u op deze LINK klikken.

ARTIKEL 11 – Herroepingsrecht

Disclaimer: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de verkoop van gepersonaliseerde producten, aangezien drukwerk een maatproduct betreft. Niet-gepersonaliseerde producten vallen wel onder uw herroepingsrecht.

Bij GRdruk.nl doen we iedere dag onze uiterste best om het vinden, ontwerpen, en bestellen van het ideale drukwerk voor u zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Dat geldt ook voor onze Algemene Voorwaarden en uw recht op herroeping in het specifiek.

Dit wil zeggen dat u het recht heeft om na het bekomen van een verkoopovereenkomst deze overeenkomst alsnog te herroepen, inclusief zonder opgave van reden. Dat recht is onderhevig aan verschillende voorwaarden die wij voor uw gemak op een rijtje hebben gezet. Op die manier kan u ze eens rustig doorlezen wanneer u dit nodig acht.

Voor artikelen die binnen het herroepingsrecht vallen (dwz onbewerkte artikelen) geldt dat u tot en met 14 dagen na levering contact op kan nemen met info@GRdruk.nl onder vermelding van uw ordernummer. Daaropvolgend zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen terug worden gestort. Reclamaties die betrekking hebben op onjuist uitgevoerde opdrachten kunnen vanaf het moment van ontdekking tot en met 2 maanden later teruggestuurd worden.

Voor meer informatie over uw herroepingsrechts en de bijbehorende voorwaarden bij GRdruk.nl kan u op de volgende link klikken: LINK

ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • nl behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de consument zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
 • Indien de consument in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is GRdruk.nl gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de consumenten te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
 • De consument is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
 • De consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van GRdruk.nl te bewaren. De consument komt jegens GRdruk.nl geen retentierecht op de door GRdruk.nl geleverde producten toe.

ARTIKEL 13 – Betaling

 • De betaling gebeurt onder rembours, met vooruitbetaling, Sofortbanking, contant, met iDEAL, PayPal of met creditcard (wij accepteren VISA- MASTER-, American Express Card, Visa Electron en MAESTRO). Bij remboursleveringen ontstaan bijkomende rembourskosten ter waarde van: bij standaard-, express- en overnightleveringen € 12,10 incl. BTW. Wordt de inontvangstneming geweigerd, dan is GRdruk.nl bevoegd een vaste schadevergoeding van € 40,00 in rekening te brengen, onverminderd aanvullende aansprakelijkheid van de consument indien de werkelijke schade hoger is.
 • Voor zover op grond van de schriftelijke overeenkomst niet onder rembours dient te worden betaald, dienen facturen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

ARTIKEL 14 – Advisering

 • Alle door GRdruk.nl gegeven adviezen en door GRdruk.nl verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door GRdruk.nl te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door GRdruk.nl verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. GRdruk.nl verleent terzake geen enkele garantie.
 • Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door GRdruk.nl is GRdruk.nl niet aansprakelijk. De consument vrijwaart GRdruk.nl tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van GRdruk.nl.

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid

 • Schade die de opdrachtgever lijdt en waarvoor leverancier aansprakelijk is, wordt aan opdrachtgever uitsluitend vergoed volgens onderstaande bepalingen, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
 • De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting.
 • De leverancier is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van inkomsten-of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop bij derden, schade wegens gemiste besparingen, overeenkomsten of kortingen en boetes.
 • De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 • De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 • Het recht op vergoeding van schade vervalt indien daarop niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever met het ontstaan van de schade bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijk door opdrachtgever beroep is gedaan.
 • Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

ARTIKEL 16 – Vertegenwoordiging

 • Indien de consument namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover GRdruk.nl aansprakelijk als ware hij zelf consument.

Artikel 17 – Elektronische facturen en wijzingen van elektronische facturen (voor niet-particuliere consumenten)

 • De consument stemt in met het ontvangen van een via elektronisch weg verzonden factuur.
 • De door ons opgestelde facturen zijn geldend, onder voorbehoud van fouten. Wij kunnen tot maximaal zes weken na het openen van de factuur een nieuwe, gecorrigeerde versie van de factuur maken. De consument moet de correctie van de factuur schriftelijk, onder vermelding van de betreffende factuurposities, binnen de termijn van zes weken aan ons melden. Na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt de factuur beschouwd als door de consument geaccepteerd. Correcties van de factuur zijn na het verstrijken van deze termijn niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor correcties in de gegevens van de ontvanger van de factuur of het factuuradres. De termijn van zes weken heeft geen invloed op de verplichting tot het betalen van de factuur of de verplichting om gebreken binnen de in deze Algemene voorwaarden bepaalde kortere termijn te melden.

ARTIKEL 18 – Slotbepalingen

 • De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. GRdruk.nl en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 • De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats GRdruk.nl is gevestigd.
 • Op alle overeenkomsten die door GRdruk.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen tussen GRdruk.nl en de Afnemer die geen consument is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is GRdruk.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.

ARTIKEL 19 – Toepasbaar recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.